liendoanchilinh.com
Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2020
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
The 12th Jamboree
    Thẳng Tiến 12
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 
 


 

Troop Calendar

2019 Calendar

 

Key: Kha/Thanh event
       
Thieu event
       
Soi event
       
Lien Doan event
       
Boy Scout event
       
Girl Scout event

January

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

4

 

5

 

6

 

 

11 TBC

Firestone

 

12 TBC

Firestone

 

13 TBC

Firestone

 

 

18

 

19

 

20 Họp Đoàn

 

 

25

 

26

 

27 Họp Đoàn

 

 

February

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

1

 

2

 

3 Tết meeting LD

 

 

8

 

9

 

10 Họp Đoàn

 

 

15

 

16

 

17 Họp Đoàn

 

 

22

 

23

 

24 Họp Đoàn

 

 

March

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

1

 

2

 

3 Sinh Hoạt Liên Đoàn

  Họp Phụ Huynh

 

 

8 Trại Xuân

IROEC

 

9 Trại Xuân

IROEC


 

10 Trại Xuân

IROEC


 

 

15

 

16

 

17 Họp Đoàn

 

 

22

 

23

 

24 Họp Đoàn

 

 

29

 

30

 

31 Họp Đoàn

 

 

April

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

5

 

6

 

7 Sinh Hoạt Liên Đoàn

  Họp Phụ Huynh


 

 

12

 

13

 

14 Họp Đoàn

 

 

19

 

20

 

21 Họp Đoàn

 

 

26 Liên Thiếu DT/DP

 

27 Liên Thiếu DT/DP

 

28 Liên Thiếu DT/DP

 

 

May

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

3

 

4

 

5 Sinh Hoạt Liên Đoàn

  Họp Phụ Huynh


 

 

10

 

11

 

12 Họp Đoàn

 

 

17

 

18

 

19 Họp Đoàn

 

 

24 Trại Liên Đoàn

 Lake Hemet

 

25 Trại Liên Đoàn

 Lake Hemet


 

26 Trại Liên Đoàn

 Lake Hemet


  

31 Trại Liên Đoàn

 Lake Hemet


   

 

June

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

  

1

 

2 Sinh Hoạt Liên Đoàn

  Họp Phụ Huynh


 

 

7

 

8

 

9 Họp Đoàn

 

 

14

 

15

 

16 Họp Đoàn

Tùng Nguyên IX

 

 Tùng Nguyên IX

21
Tùng Nguyên IX
 

22
Tùng Nguyên IX
 

23 Họp Đoàn

 

 

28

 

29

 

30 Trại Ngành Thiếu

 

 

July

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 Trại Ngành Thiếu

5
Trại Ngành Thiếu
 

6
Trại Ngành Thiếu
 

7

 

 

12

 

13

 

14

 19


 

20

 

21 World Scout Jamboree

 

 World Scout Jamboree

26
World Scout Jamboree

 

27
World Scout Jamboree

 

28
World Scout Jamboree

 

 

August

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 World Scout Jamboree

2
World Scout Jamboree

 

3

 

4 Sinh Hoạt Liên Đoàn

  Họp Phụ Huynh

 

 

9

 

10

 

11

 

 

16
Trưởng Retreat
 

17
Trưởng Retreat
 

18
Trưởng Retreat
 

 

23

 

24

 

25

 

 

30

 

31

  

 

September

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

 

 

 

 

1

 

 

6

 

7

 

8

 

 

13

 

14

 

15 Sinh nhật Liên Đoàn

 Court of Honor

 

 

20

 

21

 

22

 

 

27

 

28

 

29

 October
 

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

4

 

5

 

6

 

 

11

 

12

 

13

 

 

18

 

19

 

20

 

 

25

 

26

 

27

 November

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

 

1

 

2

 

3

 

 

8

 

9

 

10

 

 

15

 

16

 

17

 

 

22

 

23

 

24

 

 

29

 

30

  December

Weekday

Friday

Saturday

Sunday

   

1

 

 

6

 

7

 

8

 

 

13

 

14

 

15

 

 

20

 

21

 

22

 

 

27

 

28

 

29

 


2019 Calendar | 2020 Calendar | 2021 Calendar

 

 

Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: