liendoanchilinh.com
Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2020
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
The 12th Jamboree
    Thẳng Tiến 12
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 
 


 

            


 

Lời Hứa Chim Non

Em xin hứa cố gắng hết sức:
1. Trung Thành với Tổ Quốc, Tín Ngưỡng
2. Hiếu Thảo với Cha Mẹ
3. Tuân theo Luật Chim Non và mỗi ngày làm vui ḷng một người


Luật Bầy

Chim Non vâng lời Chim Xám
Chim Non yêu thương nhau như Chị Em ruột
Chim Non nghĩ đến người khác trước
Chim Non nhanh nhẹn
Chim Non thật thà
Chim Non vui tươi

Châm Ngôn :  Gắng Sức
Good Deeds Sheet
 

  Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: