liendoanchilinh.com
Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 
 


 

 Troop Committee

Ban Phụ Huynh
Nhiệm Kỳ 2022 - 2024

Trưởng Ban
Diệp Nguyễn
Cell : 714-391-3832

Phụ tá Trưởng Ban
Tammy Tran
714-723-2171

Thư Kư
Hà Lê
714-260-3490

Thủ quỹ
Nguyễn Kim Huyền Trân
714-348-1650

Xă Hội
Nguyễn Như Nhạc
714-495-8785

Ban Ẩm Thực
Châu Thế Hải
714-788-4728

Ban Thể Thao
Triệu Nguyễn
714-467-6370

Ban Hướng Dẫn Việt Ngữ
Thầy Quân
714-902-7193

Đại Diện Thanh Đoàn:
Luận Nguyễn 714 936-9409

Đại Diện Thiếu Đoàn: Nam-Nữ
Tom Bảo 714-933-8998
Jenny Vơ 714-588-6195

Đại Diện Ấu Nam-Nữ:
My Dung Tạ 714-657-5367


Parent of the Year

2022-2023

Anh Trịnh Quân

Chị Velvet Tu Kha

 

2021-2022

Anh Nguyễn Diệp

  2019-2020
A/C Nguyễn Kim Hiền Trân và Nguyễn Phước Bảo Sơn

  2018-2019
A/C Trần Hưng và Connie Châu Mai

2017-2018
A/C Nguyễn Luận và Helen Nguyễn
A/C Jenny Uyên Vơ và Đặng Dũng
Anh Trần Xuân 2016-2017

2014-2015
A/C Danny Bùi và Trần Nguyễn Minh-Châu
A/C John Trần (Lễ) và Cao Mai
A/C Châu Thế Hải và Julie Châu (Dung)

Anh Phan Việt và Chị Đặng Chi 2013-14
Anh Ngô Huy và Đỗ Hoàn 2012-13
A/C Châu Hải và Minh Thu 2011-12
A/C Đàm Hưng và Lê Mỹ Lệ 2010-11
Chị Khổng Thanh Liên, 2009-2010
Anh Trương Tony, 2008-09
Anh Trương Chí Vĩ, 2007-08
Anh Nhan Thiên Hùng, 2006-07

2005 -2006:
- Ngành Ấu : ChịTôn NữThanh Quỳnh
- Ngành Thiếu : Chị Lê Thị Phượng
- Ngành Kha-Thanh : Anh Vơ Hồng Nguyên
Anh Trần Khiết, 2004-05
Chị Lê Em, 2003-04
Anh Nguyễn Như Nhạc, 2002-03
Anh Nguyễn Ḥa, 2001-02

 

 
  Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: