Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2020
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
The 12th Jamboree
    Thẳng Tiến 12
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 

 

 


 

 Troop Committee


Ban Phụ Huynh
Nhiệm Kỳ 2018 - 2020

Trưởng Ban
Trần Xuân
xuant@yahoo.com
Cell : 714-717-2290

Phụ Trưởng Ban
Anthony Nguyễn

714-247-9511

ThưKư

714-260-3490

Thủ quỹ
Nguyễn Kim Huyền Trân

714-348-1650

Hội
Nguyễn Như Nhạc
714-495-8785

Ban Ẩm Thực
Châu Thế Hải
714-788-4728

Ban Thể Thao
Triệu Nguyễn
714-467-6370

Ban Hướng Dẫn Việt Ngữ
Phạm Linh
714-902-7193

Đại Diện Thanh Đoàn:
Nguyễn Diệp
  714 391-3832


Đại Diện Thiếu Đoàn: Nam-Nữ
Nguyễn Luận 714-853-0209

Đại Diện Ấu Nam-Nữ:

Jenny   714-588-6195

Parent of the Year

2019-2020

A/C Nguyễn Kim Hiền Trân Nguyễn Phước Bảo Sơn

 

2018-2019

A/C Trần Hưng Connie Châu Mai

 

2017-2018

A/C Nguyễn Luận Helen Nguyễn

A/C  Jenny Uyên Đặng Dũng

Anh Trần Xuân 2016-2017

2014-2015

A/C  Danny Bùi Trần Nguyễn Minh-Châu
A/C  John Trần (Lễ) Cao Mai
A/C 
Châu Thế Hải Julie Châu (Dung)

Anh Phan Việt Chị Đặng Chi  2013-14
Anh Ngô Huy Đỗ Hoàn 2012-13
A/C Châu Hải Minh Thu 2011-12
A/C Đàm Hưng Mỹ Lệ 2010-11
Chị Khổng Thanh Liên, 2009-2010
Anh Trương Tony, 2008-09
Anh Trương Chí , 2007-08
Anh Nhan Thiên Hùng, 2006-07

2005 -2006:
- Ngành Ấu : ChịTôn NữThanh Quỳnh
- Ngành Thiếu : Chị Thị Phượng
- Ngành Kha-Thanh : Anh Hồng Nguyên
Anh Trần Khiết, 2004-05
Chị Em, 2003-04
Anh Nguyễn Như Nhạc, 2002-03
Anh Nguyễn Ḥa, 2001-02 

 

 

Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: