liendoanchilinh.com
Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2019
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
The 12th Jamboree
    Thẳng Tiến 12
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 
 


 

 Troop Committee


Ban Phụ Huynh
Nhiệm Kỳ 2016 - 2018

Trưởng Ban
Trần Xuân
xuant@yahoo.com
Cell : 714-717-2290

Phụ Trưởng Ban
Anthony Nguyễn

714-247-9511

ThưKư
Trương Ngọc
714-902-3706

Thủ quỹ
Hoàng Ly

714-757-6558

Hội
Nguyễn Như Nhạc
714-495-8785

Ban Ẩm Thực
Châu Thế Hải
714-788-4728

Ban Thể Thao
Triệu Nguyễn
714-467-6370

Ban Hướng Dẫn Việt Ngữ
Phạm Linh
714-902-7193

Đại Diện Thanh Đoàn:
Nguyễn Diệp
  714 391-3832

Đại Diện Thiếu Đoàn:Nam
Nguyễn Vân  714-855-5260

Đại Diện Thiếu Đoàn: Nữ
Julie Châu  714-904-3761

Đại Diện Ấu Nam- Nữ:

Jenny   714-588-6195

Parent of the Year

2014-2015

A/C  Danny Bùi Trần Nguyễn Minh-Châu
A/C  John Trần (Lễ) Cao Mai
A/C  Châu Thế Hải Julie Châu (Dung)


Anh Phan Việt và Chị Đặng Chi  2013-14
Anh Ngô Huy và Đỗ Hoàn 2012-13
A/C Châu Hải và Minh Thu 2011-12
A/C Đàm Hưng và Lê Mỹ Lệ 2010-11
Chị Khổng Thanh Liên, 2009-2010
Anh Trương Tony, 2008-09
Anh Trương Chí Vĩ, 2007-08
Anh Nhan Thiên Hùng, 2006-07

2005 -2006:
- Ngành Ấu : ChịTôn NữThanh Quỳnh
- Ngành Thiếu : Chị Lê Thị Phượng
- Ngành Kha-Thanh : Anh Vơ Hồng Nguyên
Anh Trần Khiết, 2004-05
Chị Lê Em, 2003-04
Anh Nguyễn Như Nhạc, 2002-03
Anh Nguyễn Ḥa, 2001-02 

 
  Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: