liendoanchilinh.com
Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2017
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 
 


 

We proudly present...
The Leaders

Liên Đoàn Trưởng

 

Matthew Mai

 

714.312.9556
matthewm891@gmail.com

 

Liên Đoàn Phó/ Thanh Trưởng /Girl Scout Leader / Crew Advisor

Alina Lee

310.808.3070
alinaleely@gmail.com

Liên Đoàn Phó / Bầy Trưởng / Cubmaster

Trish Mai

714.312.9993
jluckied002@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster

Vinh Trương

714.548.6746
vinh_truong88@yahoo.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster, Assistant Girl Scout Leader

Christine Nguyen

714.791.1670
Christinelo0ove@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster, Assistant Girl Scout Leader

 

Katherine Vo

714.7255765
katherinehv@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster, Assistant Girl Scout Leader

Kathy (Xuan Loc) Van

714.728.5236
swanxlake@yahoo.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster, Assistant Girl Scout Leader

 

Christina Huynh

714.800.9722
christinahuynh317@gmail.com

Thiếu Trưởng
Scoutmaster

Khoa Tran

714.260.1003
trankhoaguitarguy@yahoo.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster

Trần Nghĩa

213.519.8882
jmjtran05@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster

Brainy Vu

714.747.1798
brainyvu@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster

Alvin Phan

714.244.2364
alvintphan62@gmail.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster

Nguyen Huong

714.548.7848
nguyenhuong_1999@yahoo.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster

David Le

714.892.6772
le.david94@yahoo.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster

Long Phan

714.414.3548
longtphan2000@gmail.com

Trưởng Phụ / Unit Committee Chairman

 

Nhật Hui

714.308.0194
huily54@yahoo.com

Trưởng Phụ / Unit Committee Member

Trần Thiên Định

714.658.0654
dinh.thien.tran@gmail.com

 

Leader of the Year

Tr. Kathy Van ( Xuân Lộc) 2014-2015

Tr. Vinh Trương 2013-2014

Tr. Khoa Trần 2012-2013

Tr. Christine Nguyễn 2011-2012

Tr. Nhật Hui 2010-2011

Tr. Nguyễn Nhật Tựu 2009-10

Tr. Trần Nghĩa 2008-09

Tr. Patrick Nguyễn 2007-08

Tr. Trish Mai 2006-07

Tr. Alina Lee 2005-06

Tr. Mỹ Tứ, 2004-05

Tr. Trần Thiên Định, 2003-04

 

  Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: