liendoanchilinh.com
Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 
 


 


We proudly present...
The Leaders

Liên Đoàn Trưởng

 Kathy (Xuan Loc) Van

 

714.728.5236
kvanxl@gmail.com.com

Thanh Trưởng /Girl Scout Leader / Crew Advisor

Alina Lee

310.808.3070
alinaleely@gmail.com

Bầy Trưởng / Cubmaster

Matthew Mai

714.312.9556
matthewm891@gmail.com

Liên Đoàn Phó Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster

Michael Tạ

714.890.2371
michaelta1415@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster,  

Tom Nguyen

714.622.0191
tomdnguyen2010@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster,  

Patricia Sam

714.266.8960
 

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster,   Mindy Nguyễn  714.603.1987

Liên Đoàn Phó
Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster, Assistant Girl Scout Leader

 

Katherine Vo

714.7255765
katherinehv@gmail.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster, Assistant Girl Scout Leader

Christina Huynh

714.800.9722
christinahuynh317@gmail.com

 
Bầy Phó / Assistant Cubmaster

Bùi Tất Liêm

Ĺa Rừng

15.01.2022

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaste

Justin Vien

858.214.7506
@gmail.com

Thiếu Trưởng/ Scoutmaster

Brian Phan

714.2442369
briantphan25@gmail.com

Thiếu Trưởng/ Scoutmaster ScoutBSA

Minhchau Châu

714.478.6442
Minhchau.chau12@gmail.com

Trưởng Phụ Tá / Crew Associate Advisor

Frank Tran

626-487-7233

Trưởng Phụ Tá / Unit Committee Chairman

Lư Nhật Hui

714.308.0194
huily54@yahoo.com

Trưởng Phụ Tá / Unit Committee Member

Trần Thiên Định

714.658.0654
dinh.thien.tran@gmail.com

       

Leader of the Year

Tr. Minhchau Châu 2022-2023

Tr. Matthew Mai 2021-2022

Tr. Alvin Phan 2020-2021 

Tr. Brian Phan 2018-2019

Tr. Nguyễn Quân 2017-2018

Tr. David Lê 2016-2017

Tr. Kathy Van (Xuân Lộc) 2014-2015

Tr. Vinh Trương 2013-2014

Tr. Khoa Trần 2012-2013

Tr. Christine Nguyễn 2011-2012

Tr. Lư Nhật Hui 2010-2011

Tr. Nguyễn Nhật Tựu 2009-2010

Tr. Trần Nghĩa 2008-2009

Tr. Patrick Nguyễn 2007-2008

Tr. Trish Mai 2006-2007

Tr. Alina Lee 2005-2006

Tr. Hà Mỹ Tứ 2004-2005

Tr. Trần Thiên Định 2003-2004

 

  Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: