Lien Doan Chi Linh
 
Home
    Trang Nhà
Current Events
    Chương Tŕnh
Calendar 2020
    Lịch Sinh Hoạt
Leaders
    Ban Huynh Trưởng
Troop Committee
    Ban Phụ Huynh
Newsletter
    Bản Tin
Crew 299
    Ngành Thanh
Troop 901
    Ngành Thiếu Nam
Troop 3997
    Ngành Thiếu Nữ
Troop 3997
    Ngành Ấu - Chim Non
Pack 901
    Ngành Ấu - Sói Con
Scout Resources
    Tài Liệu Tham Khảo
The 11th Jamboree
    Thẳng Tiến 11
The 12th Jamboree
    Thẳng Tiến 12
Other Links
    Trang Nhà Khác
 
     
 
 

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 
     
 
 

 

 


 

We proudly present...
The Leaders

 

Liên Đoàn Trưởng

Kathy (Xuan Loc) Van

714.728.5236
kvanxl@gmail.com.com

 Thanh Trưởng /Girl Scout Leader / Crew Advisor

Alina Lee

310.808.3070
alinaleely@gmail.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster

 

Matthew Mai

714.312.9556
matthewm891@gmail.com

 

Liên Đoàn Phó

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster

Michael Tạ

714.890.2371
michaelta1415@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster,

Tom Nguyen

714.622.0191
tomdnguyen2010@gmail.com

Liên Đoàn Phó

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster, Assistant Girl Scout Leader

 

Katherine Vo

714.7255765
katherinehv@gmail.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster

Quan Nguyen

Bầy Phó / Assistant Cubmaster, Assistant Girl Scout Leader

 

Christina Huynh

714.800.9722
christinahuynh317@gmail.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaster

Brainy Vu

714.747.1798
brainyvu@gmail.com

Thiếu Trưởng/ Scoutmaster

Alvin Phan

714.244.2364
alvintphan62@gmail.com

Bầy Phó / Assistant Cubmaster

Bùi Tất Liêm

714.767.2612

Liembui50@gmail.com

Bầy Trưởng / Cubmaster

David Le

714.892.6772
le.david94@yahoo.com

Thiếu Phó/ Assistant Scoutmaste

Megan Dương

714.728.0199
meganduong2013@gmail.com

Thiếu Trưởng/ Scoutmaster

Brian Phan

714.2442369
briantphan25@gmail.com

Thiếu Trưởng/ Scoutmaster ScoutBSA

 

Minhchau Châu

714.478.6442

Minhchau.chau12@gmail.com

Trưởng Phụ Tá / Unit Committee Chairman

 

Lư Nhật Hui

714.308.0194
huily54@yahoo.com

Trưởng Phụ Tá / Unit Committee Member

Trần Thiên Định

714.658.0654
dinh.thien.tran@gmail.com

 

 

Leader of the Year

Tr. Brian Phan 2018-2019

Tr. Nguyễn Quân 2017-2018

Tr. David Lê 2016-2017

Tr. Kathy Van ( Xuân Lộc) 2014-2015

Tr. Vinh Trương 2013-2014

Tr. Khoa Trần 2012-2013

Tr. Christine Nguyễn 2011-2012

Tr. Lư Nhật Hui 2010-2011

Tr. Nguyễn Nhật Tựu 2009-10

Tr. Trần Nghĩa 2008-09

Tr. Patrick Nguyễn 2007-08

Tr. Trish Mai 2006-07

Tr. Alina Lee 2005-06

Tr. Hà Mỹ Tứ, 2004-05

Tr. Trần Thiên Định, 2003-04

 

 

Lien Doan Chi Linh
Supporting Sponsors: